پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-166
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مجازی
9 ساعت
از 99/04/19
تا 99/05/02
قابل پرداخت : 2,600,000
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-391
اصول بازاریابی و فروش
مجازی
8 ساعت
از 99/04/29
تا 99/05/05
قابل پرداخت : 2,300,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-360
اصول بازاریابی و فروش
8 ساعت
از 99/05/05
تا 99/05/07
قابل پرداخت : 4,200,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-361
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
16 ساعت
از 99/05/21
تا 99/06/02
قابل پرداخت : 7,800,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-364
روش های نوین قیمت گذاری در بازار
8 ساعت
از 99/06/12
تا 99/06/19
قابل پرداخت : 4,200,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-365
تحلیل گری کسب وکار
8 ساعت
از 99/06/25
تا 99/06/29
قابل پرداخت : 4,200,000
30مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف