پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-558
Pre-Intermediate3
نادر فیض
32 ساعت
از 99/09/13
تا 99/10/12
قابل پرداخت : 4,950,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-609
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
استاد منصوری و قریشی
100 ساعت
از 99/09/23
تا 99/11/30
قابل پرداخت : 27,500,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-608
Business Correspondence in Practice
آقای منصوری
32 ساعت
از 99/10/04
تا 99/11/23
قابل پرداخت : 8,300,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-607
Effective Socializing
آقای منصوری
32 ساعت
از 99/10/06
تا 99/11/25
قابل پرداخت : 7,850,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف