برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-656
Elementary3
علی اکبر اسدی-ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
تکمیل ظرفیت
11,000,000
B1-02-659
Beginner1
عفت بهروش - ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
تکمیل ظرفیت
11,000,000
B1-02-662
Intermediate1
عفت بهروش -ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
5
11,000,000
ثبت نام
B1-02-678
Upper-Intermediate1
میترا تکاپومنش-ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
5
11,000,000
ثبت نام
B1-02-673
Intermediate4
پانته آ رجا -ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/18
15 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 17:00
6
11,000,000
ثبت نام
B1-02-660
Upper-Intermediate5
میترا تکاپومنش - ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/08
تا 02/08/15
15 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
18:15 - 19:45
4
11,000,000
ثبت نام
B1-02-657
Elementary2
عفت بهروش - ترم 150 (پاییز1402)
  از 02/07/08
تا 02/08/17
15 ساعت
.شنبه -چهارشنبه -
18:15 - 19:45
1
11,000,000
ثبت نام
B1-02-658
Beginner2
عفت بهروش - ترم 150 (پاییز1402)
حضوری/ مجازی از 02/07/08
تا 02/08/17
15 ساعت
.شنبه -چهارشنبه -
16:30 - 18:00
3
11,000,000
ثبت نام
B1-02-653
Pre-Intermediate3
علی اکبر اسدی-ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/09
تا 02/08/16
15 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
18:15 - 19:45
6
11,000,000
ثبت نام
B1-02-655
pre-Intermediate1
علی اکبر اسدی-ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/09
تا 02/08/16
15 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
16:30 - 18:00
6
11,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۱ ردیف