برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-532
سامانه جامع تجارت داخلی
دوره: 8
حضوری از 02/08/18
تا 02/08/18
5 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 19:00
10
19,000,000
ثبت نام
۱ ردیف