پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-484
تخلفات گمرکی و مصادیق قاچاق کالا
آنلاین
8 ساعت
از 99/07/05
تا 99/07/09
قابل پرداخت : 2,800,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-486
بیمه های بازرگانی
آنلاین
5 ساعت
از 99/07/06
تا 99/07/08
قابل پرداخت : 1,800,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-472
امور گمرکی و ترخیص کالا
آنلاین
27 ساعت
از 99/07/13
تا 99/08/18
قابل پرداخت : 7,800,000
15مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-362
آشنایی با مبانی بورس
آنلاین
18 ساعت
از 99/07/14
تا 99/08/19
قابل پرداخت : 5,200,000
21مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-473
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
آنلاین
27 ساعت
از 99/07/23
تا 99/08/24
قابل پرداخت : 7,800,000
17مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-520
مهارت معامله گری در بورس (تحلیل رفتاری و روانشناسی بازار)
آنلاین
15 ساعت
از 99/07/30
تا 99/08/28
قابل پرداخت : 4,300,000
30مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-481
جامع تربیت کارشناس صادرات
آنلاین
90 ساعت
از 99/08/03
تا 99/10/03
قابل پرداخت : 59,000,000
16مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-365
تحلیل گری کسب و کار
8 ساعت
از 99/08/11
تا 99/08/18
قابل پرداخت : 2,300,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-485
سهام اولی ها و زبان مشترک در بورس
آنلاین
12 ساعت
از 99/08/11
تا 99/09/02
قابل پرداخت : 3,500,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-491
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
آنلاین
9 ساعت
از 99/08/22
تا 99/09/06
قابل پرداخت : 2,600,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۳ ردیف