پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-436
مباحث حقوقی در تجارت خارجی
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
64 ساعت

قابل پرداخت : 14,800,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
98مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-437
آشنایی با مقررات داخلی و فرآیند خرید و فروش در تجارت خارجی
آفلاین(طرح عید قربان تا عید غدیر )
40 ساعت

قابل پرداخت : 8,800,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
97مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-438
آشنایی با سامانه های مرتبط
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
22 ساعت

قابل پرداخت : 4,850,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
95مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-439
تحویل و پرداخت در تجارت خارجی
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
60 ساعت

قابل پرداخت : 13,200,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
99مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-440
بسته جامع بازرگانی
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
186 ساعت

قابل پرداخت : 41,650,000
شرایط تخفیف تا 70 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر (دوره جامع)

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-440
78مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-441
بسته جامع بازاریابی
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
48 ساعت

قابل پرداخت : 9,800,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
90مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-442
بسته جامع بورس
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
44 ساعت

قابل پرداخت : 11,000,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
91مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-443
آموزش سامانه ستاد
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
9 ساعت

قابل پرداخت : 3,000,000
شرایط تخفیف تا 60 درصد

طرح عید قربان تا عید غدیر

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-436,B1-99-437,B1-99-438,B1-99-439,B1-99-441,B1-99-442,B1-99-443
96مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-444
وبینارهای تجارت کاربردی
آفلاین (طرح عید قربان تا عید غدیر )
11 ساعت

قابل پرداخت : 5,700,000
شرایط تخفیف تا 48 درصد

طرح عید تا عید (وبینار تجارت کاربردی)

(دوره) ماهیت دوره : طرح عید تا عید (آفلاین)
(کلاسی) کد کلاس : B1-99-444
94مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۹ ردیف