درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اخذ کارگزاری بیمه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اخذ کارگزاری بیمه
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : علوم مالی و بیمه
سطح دوره :
مدت : 40 ساعت

سرفصل

اهداف