درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پرورش کارشناس مکاتبات بازرگانی بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پرورش کارشناس مکاتبات بازرگانی بین المللی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 32 ساعت

سرفصل

اهداف