درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 24 ساعت

سرفصل

اهداف