درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مشتری مداری و مهارت های ارتباطی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مشتری مداری و مهارت های ارتباطی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف