درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت(WTO) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت(WTO)
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 40 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت(WTO)