درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف