برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-699
جامع دیجیتال مارکتینگ
دوره: 8
الکترونیکی از 02/07/15
تا 02/09/18
40 ساعت
.شنبه -
16:30 - 20:30
3
55,000,000
ثبت نام
B1-02-385
تحلیل داده‌های کسب و کار Business Data Analysis
دوره: 3
حضوری از 02/07/20
تا 02/09/09
32 ساعت
پنج شنبه -
15:00 - 19:00
10
54,000,000
ثبت نام
B1-02-413
اصول مذاکره و ارتباط موثر در کسب و کار
دوره: 3
  از 02/07/22
تا 02/08/22
31 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
14:00 - 17:00
11
46,000,000
ثبت نام
B1-02-755
تحول دیجیتال در کسب و کار و تجارت
الکترونیکی از 02/08/15
تا 02/08/24
16 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
16:00 - 20:00
25
36,000,000
ثبت نام
B1-02-734
لینکدین مارکتینگ
دوره: 7
الکترونیکی از 02/09/07
تا 02/09/21
9 ساعت
سه شنبه -
17:00 - 20:00
5
5,400,000
ثبت نام
B1-02-756
تحول دیجیتال بنچمارکینگ در حوزه کسب و کار و تجارت
الکترونیکی از 02/09/13
تا 02/09/22
16 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
16:00 - 20:00
25
36,000,000
ثبت نام
۶ ردیف