برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-01-1086
جعبه ابزار مهندسان فروش
دوره: 7
  از 01/11/18
تا 01/12/23
27 ساعت
.شنبه -سه شنبه -
14:00 - 17:00
7مرکز آموزش بازرگانی
15,000,000
ثبت نام
B1-01-1085
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
دوره: 43
  از 01/11/30
تا 01/12/21
15 ساعت
یکشنبه -
14:00 - 17:00
1مرکز آموزش بازرگانی
12,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف