برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-832
تکنسین فنی
4 مهر تهران
  از 02/07/04
تا 02/07/04
2 ساعت
سه شنبه -
09:00 - 13:00
83
2,200,000
ثبت نام
B1-02-833
مدیر فنی
4 مهر تهران
  از 02/07/04
تا 02/07/04
2 ساعت
سه شنبه -
09:00 - 13:00
94
2,800,000
ثبت نام
۲ ردیف