برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-01-1265
ITC Tools on Export Markets Analysis
کارگاه آموزشی زمستان-استاد قریشی
الکترونیکی از 01/11/20
تا 01/11/27
10 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 19:00
17مرکز آموزش بازرگانی
10,000,000
ثبت نام
۱ ردیف