برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهتخفیفشهریه/ریال 
B1-02-23
تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل
دوره: 11
الکترونیکی از 02/01/26
تا 02/03/01
30 ساعت
14:00 - 17:00
18 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

28,000,000
ثبت نام
B1-02-11
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در گمرک EPL
دوره: 87
الکترونیکی از 02/01/27
تا 02/02/31
27 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
18:00 - 21:00
13 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

36,000,000
ثبت نام
B1-02-12
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
دوره: 60
الکترونیکی از 02/01/31
تا 02/03/11
28 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 18:00
20 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

36,000,000
ثبت نام
B1-02-10
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره: 170
الکترونیکی از 02/02/11
تا 02/04/28
80 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
16:00 - 20:00
16 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

66,000,000
ثبت نام
B1-02-50
تربیت مدیر بازرگانی حرفه ای
دوره: 2
حضوری از 02/02/13
تا 02/06/30
120 ساعت
چهارشنبه -پنج شنبه -
15:00 - 19:00
9 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

210,000,000
ثبت نام
B1-02-13
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در گمرک EPL
دوره: 88
الکترونیکی از 02/02/16
تا 02/03/21
27 ساعت
.شنبه -یکشنبه -
18:00 - 21:00
20 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

36,000,000
ثبت نام
B1-02-45
مدیریت خرید، تدارکات و قرارداد های داخلی
دوره: 40
الکترونیکی از 02/02/17
تا 02/04/11
16 ساعت
یکشنبه -
18:00 - 20:00
18 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

19,000,000
ثبت نام
B1-02-47
سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)
دوره: 5
حضوری از 02/02/21
تا 02/02/28
6 ساعت
پنج شنبه -
15:00 - 18:00
26 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

12,500,000
ثبت نام
B1-02-48
تربیت کارشناس صادرات
دوره: 20
حضوری از 02/02/24
تا 02/06/26
100 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
17:00 - 20:00
19 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

140,000,000
ثبت نام
B1-02-14
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره: 171
الکترونیکی از 02/03/02
تا 02/05/17
80 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
16:00 - 20:00
20 تخفیف تا 20 درصد

ویژه نوروز 1402 ( 20 % ) (دوره) ماهیت دوره : بازاریابی و کسب و کار,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی

66,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف