درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرآیند برگزاری مناقصات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرآیند برگزاری مناقصات
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات