درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نکات حقوقی قراردادهای تجاری(داخلی و بین المللی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نکات حقوقی قراردادهای تجاری(داخلی و بین المللی)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 20 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با نکات حقوقی قراردادهای تجاری